Wikiqısebend:Alfabeyê Zazakiyo Fonetik

Alfabeyo Şaranmiyano Fonetik (AŞF)
  1. Herfê bêvengi
  2. Herfê vengıni

Herfê bêvengi

bıvurne
Bêveng (konsonant)
IPA Herfê Latinki Nımune Telafuzo İngılızki
[b] B b bıra brother
[dz][1]
[dʒ][2]
C c cemed
cênıke
No English equivalent
joy
[ts][3]
[tʃ][4]
Ç ç çehar
çê
No English equivalent
church
[ts']
[tʃ']
Çh çh çhem
çhêr
No English equivalent
[d] D d dergeh door
[f] F f fek family
[ɡ] G g germ good
[ɣ] Ğ ğ (gh) ağa No English equivalent
[h] H h hak house
[ħ] erfe No English equivalent
[ʒ] J j jêde pleasure
[k] K k kar kind
[k'] Kh kh khal No English equivalent
[l] L l lac lemon
[ɫ] Ł ł (ll) lûr (mereyo gırd) bull
[m] M m maye mother
[n] N n name node
[ŋ] Ň ň (ng) maň
[p] P p polat policy
[p'] Ph ph phon No English equivalent
[q] Q q qatır No English equivalent
[ɾ] R r karber better in American English
[ř] Ř ř (rr) rr No English equivalent
[s] S s serd cinema
[sˤ] i (kemere) No English equivalent
[ʃ] Ş ş şêr sheep
[t] T t tı tea
[t'] Th Th theyr No English equivalent
[v] V v vewre vote
[w] W w ware web
[x] X x xal loch in Scottish English
[ɣ] (gh) aa No English equivalent
[ʝ] Y y yar year
[z] Z z zıwan zoo

Herfê vengıni

bıvurne
Vengın (vokal)
IPA Herfê Latinki Nımune Telafuzo İngılızki
[ʿ] ' ʿalale (culıxe)
ʿeziz
No English equivalent
[ɑ] A a mase
ar
hat
lava
[ɛ] E e des
estor
bed
[ə] E e roce No English equivalent
[e] Ê ê bêveng
dês
beer
be Fransızki été
[ɪ] I ı Kurdıstan hill
[i] İ i viri see
[ⁱ] i berzêni No English equivalent
[i] Î î bîr see
[o] O o roc oracle
[øː] Ö ö xö No English equivalent
[ʊ] U u gulane nuke
[ʉ] Û û zûr root
[y] Ü ü lüye choose (İngılızkiyê İskoçya de)
  1. Verê "a,e,o,u" de
  2. Verê "ê,i,ü" de
  3. Verê "a,e,o,u" de
  4. Verê "ê,i,ü" de